Zoek

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Have Fun Fitness te Beek en Donk
versie 1 augustus 2021

Artikel 1 Definities
De Ondernemer: Have Fun Fitness, gevestigd te Beek en Donk, ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 83017798 welke een Overeenkomst sluit betreffende Fitness.
Lid/Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Fitness.
Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en het Lid ter zake van Fitness.
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.
Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.
Artikel 3 Het aanbod
1. De Ondernemer brengt het aanbod Schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod blijft gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
2. Het aanbod staat en een inschrijfformulier en omvat ten minste:
– de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
– de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
– de kosten voor het abonnement. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
– de wijze van betaling en de betalingstermijn;
– de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;
– het (huishoudelijk) reglement en een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
Artikel 4 De Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.
2. Sporters jonger dan 18 jaar dienen zich in te schrijven aan de balie van Have Fun Fitness onder begeleiding van een ouder/voogd. De ouder/voogd dient op het aanmeldformulier schriftelijk toestemming te geven voor de overeenkomst welke wordt aangegaan en is tevens de bankrekeninghouder waarvan de betalingen worden geïncasseerd..
3. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
Artikel 5 Bedenktijd
1. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van de Ondernemer en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de Ondernemer.
Artikel 6 Duur en beëindiging
1. Als de Consument een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand..
2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand.
3. De Consument mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als de Consument aantoonbaar – met bewijs van inschrijving van de gemeente – een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand.
4. De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen.
5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
6. Bevriezingstijd: als de Consument gedurende een periode geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode, evenwel met een maximum van 3 maanden, zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Ondernemer gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij Consument.
7. De Ondernemer mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
– de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
– de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.
De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.
Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen
1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
2. De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.
3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging.
Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer
1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
3. Indien de Ondernemer gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
Artikel 9 Verplichtingen van het Lid
1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement en is verplicht de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen.
2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.

3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
4. Beledigende taal, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van apparatuur, het gebruik van alcohol of illegale middelen en roken bij Have Fun Fitness kan leiden tot schorsing of beëindiging van uw lidmaatschap. In dit geval is een Lid verplicht de volledige contributie voor de rest van de lidmaatschapsperiode te betalen.
5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.
Artikel 10 Onbemande uren & veiligheid
1. Have Fun Fitness heeft ruime openingstijden (van 06.00 uur tot 23.00 uur) waarbij niet altijd personeel aanwezig is. Dit zal doorgaans tussen 05.00-08.00, 12.30-17.30 en 21.00-23.00 Op dat moment vindt er geen toezicht plaats door een persoon die fysiek aanwezig is op de club, maar door cameratoezicht. Have Fun Fitness adviseert om tijdens onbemande uren te trainen met een key cord met alarmmelder. (VERKRIJGBAAR BIJ HAVE FUN FITNESS?)
2. Een Lid mag geen bezoekers tijdens (on)bemande uren de toegang verlenen, ook niet aan andere leden die de sleutel zijn vergeten.
3. Het Lid dient tijdens onbemande uren geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee hij/zij niet vertrouwd bent.
4. Het Lid is verantwoordelijk voor het begrijpen van de bediening van de alarmmelders en stemt ermee in om ze alleen in het geval van een noodsituatie te gebruiken. Bij misbruik van de alarmmelders/noodknoppen kan Have Fun Fitness de kosten op het Lid verhalen, al dan niet in combinatie met een boete van € 135,-.
5. Een Lid met klachten (fysiek/mentaal) en/of medisch verleden zijn ervan op de hoogte dat hij/zij alleen mag sporten tijdens bemande uren of samen met een ander lid mag sporten tijdens onbemande uren. Voor deze leden is ALLEEN sporten tijdens onbemande uren dus NIET toegestaan.
6. Jongeren van 16 jaar tot 18 jaar mogen uitsluitend sporten vanaf 08:00 uur ‘s morgens tot 22:00 uur ’s avonds of samen met een volwassene.
Jongeren van 14 tot 16 jaar mogen uitsluitend sporten tijdens de bemande uren of samen met een volwassene.
Jongeren van 12 tot 14 jaar mogen uitsluitend sporten tijdens de bemande uren samen met een volwassene.
7.Het dragen van een petje of hooded capuchon is niet geoorloofd in verband met veiligheid en
herkenbaarheid.
Artikel 11 Bewijs van deelname / pas
1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Consument een bewijs van deelname (pas). Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
2. Het Lid dient bij het 1e bezoek aan de sportschool zijn legitimatiebewijs mee te nemen.
3. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 12 Kluisjes
1. Het Lid kan voor zijn eigendommen gebruik maken van de kluisjes en dient deze af te sluiten met een eigen hangslot. Gebruik hiervan is voor eigen risico en de Ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van de eigendommen.
2. Bij het verlaten van de sportschool dienst het Lid de kluis te openen en leeg achter te laten. Kluisjes die na sluitingstijd nog op slot zijn worden door de Ondernemer uit veiligheidsoverwegingen open geknipt waarbij het Lid geen recht heeft op vergoeding van schade.
Artikel 13 Betaling
1. De verschuldigde abonnementsgelden worden door het Lid voldaan door middel van automatische incasso, waarvoor hij bij inschrijving een machtiging ondertekent.
2. Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door de Ondernemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen of materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel opgelopen bij Have Fun Fitness.
2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is ten allen tijde beperkt tot het verzekerd bedrag.
3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.
Artikel 14 Privacy
1. De Ondernemer verwerkt persoonsgegevens op verantwoorde wijze conform de geldende (inter-)nationale wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. In het Privacy beleid, vindbaar op de website van de Ondernemer, staat welke persoonsgegevens Have Fun Fitness verwerkt, het doeleinde voor deze verwerking en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan.
Artikel 15 Wijzigingsbeding
De Ondernemer is gerechtigd de algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Consument op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. De Ondernemer informeert de Consument minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Consument de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen tegen het einde van de maand. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door de Ondernemer in.
Artikel 16 Toepasselijk recht
Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.