Privacybeleid

Privacyverklaring

1. Deze verklaring is van toepassing op onderstaande partij:
Have Fun Fitness
Verder te noemen als “Havefunfitness!”

2. Havefunfitness! is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap van Havefunfitness! genoemd op de website www.havefunfitness.nl. In deze privacyverklaring beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een lidmaatschap af te sluiten met Havefunfitness! gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
Persoonsgegevens

3. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Door middel van deze persoonsgegevens kan Havefunfitness! haar leden identificeren.

4. Wanneer u een lidmaatschap aangaat bij Havefunfitness!, worden bij uw inschrijving persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Deze persoonsgegevens zijn:- NAW-gegevens
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Foto
– Bankrekeningnummer
– Medische gegevens
Doel

5. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw lidmaatschap bij Havefunfitness!. Uw bankrekeningnummer wordt gebruikt om de maandelijkse lidmaatschapskosten af te schrijven. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u per e-mail te informeren over speciale acties van Havefunfitness! die voor u interessant kunnen zijn. Daarnaast wordt uw e-mailadres gebruikt om uw aanvraag tot lidmaatschap online te kunnen bevestigen.
Uw NAW-gegevens en uw geboortedatum worden opgeslagen om vast te kunnen leggen met wie er een overeenkomst is aangegaan. Uw foto wordt opgeslagen om fraude betreffende het gebruik van de lidmaatschapspas tegen te gaan. Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien u dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, zodat daar rekening mee kan worden gehouden bij uw begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien u daar toestemming voor verleend.
Overdracht persoonsgegevens

6. Havefunfitness! draagt uw gegevens over aan Dewi in het kader van de uitvoering van de verwerking van uw persoonsgegevens.

7. Havefunfitness! kan uw persoonsgegevens overdragen aan derden indien een wettelijke verplichting dit verlangt.
Beveiliging

8. Havefunfitness! gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerde personen binnen Havefunfitness! hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

9. Havefunfitness! zal uw persoonsgegevens na opzegging van het lidmaatschap wissen, tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming verleent aan Havefunfitness! om uw persoonsgegevens te bewaren.

10. U kunt ten alle tijde inzage vragen in uw persoonsgegevens. Zo kunt u zien welke persoonsgegevens Havefunfitness! van u heeft vastgelegd.

11. Indien Havefunfitness! persoonsgegevens van u heeft vastgelegd die onjuist zijn, heeft u het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen.

12. Wanneer u aanspraak wil maken op een van de bovenstaande rechten die u heeft, wordt u vriendelijk verzocht daarover een e-mail te sturen naar. info@havefunfitness.nl